ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
ЦЕНЫ УТОЧНЯЙТЕ
тел.: (044) 286-60-65
факс: (044) 286-72-63
interlogosazs@mail.ru 
Образец договора купли-продажи нефтепродуктов

ДОГОВІР №____
купівлі-продажу нафтопродуктів


м. Київ «___» __________ 2012 р.

Приватне акціонерне товариство “Компанія Інтерлогос“ , іменоване в подальшому – “Продавець“, в особі заступника генерального директора Власенка Віктора Анатолійовича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та _____________________________________________________, іменоване в подальшому – “Покупець“, в особі ______________________________________________________________________________________, який діє на підставі _______________________________________, з другого боку, іменовані в подальшому кожний окремо “Сторона“ або разом - “Сторони“, уклали цей Договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Згідно умов цього Договору Продавець зобов'язується продавати і відпускати нафтопродукти через свою мережу АЗС по талонам, відомостям або платіжним карткам (далі - «талони», «відомості» або «картки»), що надають право на одержання нафтопродуктів, а Покупець зобов'язується оплачувати вартість відпущених у такий спосіб нафтопродуктів.

1.2. Якість Товару повинна відповідати вимогам державних стандартів або технічних умов, що діють на території України та підтверджуватись сертифікатом відповідності (якості).

1.3. Відпуск нафтопродуктів буде відбуватися на автозаправних станціях (АЗС), які належать Продавцю на праві власності чи оренди і знаходяться за адресою:


 • смт. Згурівка, вул. Заводська, 6 (в реалізації бензин А- 95, А-92, ДП, реалізація цілодобово);
 • смт. Володарка, вул. Миру, 215 (в реалізації бензин А- 95, А-92, А-76, ДП, реалізація цілодобово);
 • смт. Володарка, вул. Зарічна, 100-б (в реалізації бензин А- 95, А-92, А-95 преміум, ДП, реалізація цілодобово);
 • с. Гостра Могила, Ставищанський р-н, 117 км а/д Київ-Одеса (в реалізації бензин А- 95, А-92, А-76, ДП,, реалізація цілодобово);
 • с. Калинівка, Макарівський р-н, 51 км. а/д Київ-Житомир (в реалізації бензин А- 95, А-92, А-76, ДП, реалізація цілодобово);
 • м. Тараща, вул. Білоцерківська, 96 (в реалізації бензин А- 95, А-92, А-76, ДП, реалізація цілодобово);
 • м. Київ, вул. Будіндустрії, 6 (в реалізації бензин А- 95, реалізація пн.-пт. з 8.00 год. до 19.00 год., сб. з 9.00. год. до 14.00 год., вихідний: неділя, встановлені святкові дні);
 • м. Київ, пров. Деревообробний, 3 (в реалізації бензин А- 95, А-76, ДП, реалізація пн.-пт. з 8.00 год. до 19.00 год., сб. з 9.00. год. до 14.00 год., вихідний: неділя, встановлені святкові дні).
2. ПОРЯДОК ВІДПУСКУ НАФТОПРОДУКТІВ

2.1. Продавець відпускає нафтопродукти по пред'явленим талонам або карткам, згідно кількості зазначених у них літрів і виду нафтопродукту, по відомостям – за попереднім узгодженням кількості та виду нафтопродукту. Відпуск Товару на підставі талонів здійснюється в межах терміну дії талону – протягом 3 (трьох) календарних місяців з дати отримання талону Покупцем. У разі не використання талону у зазначений строк, дія талону не продовжується та не поновлюється.

2.2. Нафтопродукти відпускаються будь-якій особі, що пред'являє талон або картку на одержання нафтопродуктів, у разі отримання нафтопродуктів за відомостями – за наявності подорожнього листа пред’явленого водієм Покупця.

2.3. Продавець відпускає нафтопродукти на всю кількість пред'явлених талонів, карток, а за відомостями - відповідну кількість у межах попередньо узгодженого ліміту.

2.4. Кількість відпущеного нафтопродукту за відомостями фіксується у відомості, яка ведеться безпосередньо на АЗС, що підтверджується підписами оператора АЗС та водія Покупця.

2.5. Приймання (відпуск) нафтопродуктів по кількості і якості здійснюється відповідно до вимог Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти та нафтопродуктів на підприємствах та організаціях України», затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства економіки України, Міністерства транспорту і зв’язку України, Державного комітету України з питань технічного регулювання та спо-живчої політики №281/171/578/155 від 20.05.2008р., зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02.09.2008р. за №805/15496.

3. ЦІНА І ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

3.1. Відпуск нафтопродуктів за талонами, відомостями, картками здійснюється на умовах 100% попередньої оплати, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця згідно оформленого Рахунку. Перерахування грошових коштів Покупцем повинно бути здійснено протягом 1 (одного) банківського дня з моменту отримання Рахунку. За домовленістю Сторін Рахунком може бути передбачений інший строк оплати Товару.

3.2. Сторони проводять звірку взаєморозрахунків, оформляючи їх відповідними актами. Звірка розрахунків між Сторонами по відпущеним нафтопродуктам здійснюється щомісяця не пізніше п’ятого числа наступного за звітним місяця.

3.3. У випадку закінчення терміну дії чи розірвання даного Договору Сторони зобов'язані зробити остаточні взаєморозрахунки протягом 5-ти банківських днів та підписати відповідний Акт звірки.

4. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Кожна сторона зобов'язується виконувати Обов'язки, покладені на неї цим Договором.

4.2. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору.

4.3. Обов'язки Продавця:

 • забезпечувати безперебійну і цілодобову роботу своїх автозаправних станцій за винятком технологічних перерв;
 • відпускати нафтопродукти на всю кількість зазначених в талонах або картках, що будуть пред'явлені, відпуск нафтопродуктів за відомостями здійснювати у межах попередньо узгодженого між Сторонами ліміту;
 • відпускати нафтопродукти по талонам, відомостям або карткам на автозаправних станціях, зазначених в п.1.3. Договору;
 • забезпечувати необхідний асортимент і якість нафтопродуктів відповідно до діючих стандартів і умов даного Договору.

4.3. Обов'язки Покупця:

 • неухильно дотримуватись умов даного Договору і виконувати всі свої зобов'язання по ньому;
 • вчасно й у повному обсязі, згідно умов даного Договору здійснювати оплату за нафтопродукти.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань по даному Договору винна Сторона несе відповідальність згідно чинного законодавства України.

5.2. Оплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов'язань по даному Договору.

6. АСОРТИМЕНТ, ЦІНА, КІЛЬКІСТЬ ТА ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ТОВАРУ

6.1. Асортимент, ціна, кількість та загальна вартість нафтопродуктів визначається у Рахунках. Рахунки, згідно яких зроблено оплату за цим Договором, вважаються невід'ємними частинами цього Договору. До ціни Товару входить також вартість зберігання Товару Постачальником в резервуарах АЗС на період дії цього Договору, а у випадку продажу Товару за талонами – на період дії талонів.

6.2. Загальна вартість нафтопродуктів, що відпускається згідно умов цього Договору визначається, виходячи з цін на нафтопродукти, асортименту та загальної кількості нафтопродуктів отриманих Покупцем, за всіма рахунками протя-гом терміну дії цього Договору.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення і діє по «___»__________20___р., а у випадку продажу Товару за талонами - на період дії талонів.

Якщо за 20 календарних днів до закінчення строку дії цього Договору, жодна зі Сторін у письмовій формі не повідомить іншу Сторону про припинення дії цього Договору, він вважається пролонгованим на 1 (один) календарний рік на тих же умовах.

7.2. Будь-яка із Сторін має право ініціювати розірвання цього Договору, повідомивши про це другу Сторону за 30 календарних днів.

7. ІНШІ УМОВИ

8.1. Постачальник являється платником податку на прибуток на загальних умовах.

8.2. Переведення боргу без попередньої письмової згоди Продавця не допускається.

8.3. Цей Договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

8.4. Зміни до цього Договору укладаються в письмовій формі та підписуються уповноваженими представниками Сторін.

8.5. Всі спори між Сторонами, що виникають з цього Договору та по яких не було досягнуто згоди шляхом переговорів, вирішуються у судовому порядку згідно з чинним законодавством України. Відносини, що не врегульовані цим Договором, регулюються законодавством України.

ПРОДАВЕЦЬ ПОКУПЕЦЬ
ПрАТ “Компанія Інтерлогос“ _________________________
Місцезнаходження: _________________________
01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 6 _________________________
Код ЄДРПОУ 23712217
п/р 26008086535001 в ЦВ АТ «ТАСкомбанк»
_________________________
МФО 339500, _________________________
Тел. 286-60-65, 471-71-07 _________________________

_________________________ В.А. Власенко

_________________________